Hoval Service Kit
Online objednávkový portál
Základní informace
Fakturační údaje
Informace o zařízení
Adresa instalace
Kontaktní osoba
Příloha
Obecné podmínky
Podmínky Tepelná technika
• Provozovatel zařízení nebo jeho zástupce musí být přítomni a poučeni
• Instalované zařízení je po montáži bez zjevného poškození
• Zařízení je nainstalováno dle návodu na montáž a dle odpovídajícího projektu
• Zařízení je naplněno topnou vodou. Je třeba dodržet Evropskou normy EN 14868: listopad 2005 a směrnice VDI 2035:2005. V závislosti na typu kotle a použitých materiálech je třeba dbát především pokynů výrobce
• Je třeba zajistit správný tlak plynu
• Plynové potrubí musí být odvzdušněno, k dispozici revizní zpráva plynovodu. Je třeba dodržet maximální přetlak plynu dle dokumentace spotřebiče/kotle a nebo dle instrukcí technického oddělení Hoval.
• Plynový filtr musí být instalován co nejblíže kotle. Mezi kotlem a filtrem distanční kus bez sváru. Plynovod vyčištěn od okují a nečistot.
• Připojovací bod pojišťovacího ventilu musí obsahovat odvzdušňovací ventil.
• Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy. Musí být k dispozici revizní zpráva.
• U spalovacích zařízení musí být správně provedeno sání spalovacího vzduchu a odvod spalin dle projekčních podkladů Hoval nebo předložen ověřený výpočet. Musí být k dispozici revizní zpráva.
• Odpojitelné sání spalovacího vzduchu (při sání vzduchu mimo kotelnu)
• Je třeba kotel řádně uzemnit.
• Musejí být nataženy silové přívodní kabely k zařízení Hoval.
• Musejí být nataženy komunikační kabely k zařízení Hoval.
• Musí být osazena příložná, jímková a prostorová čidla teploty dle projektové dokumentace.
• Při uvedení do provozu je třeba přítomnost všech profesí podílející se na realizaci instalace, nebo jedné odpovědné osoby detailně seznámené s tímto projektem.
• Musí být k dispozici palivo (suché dřevo nebo pelety)
• U kotle na pelety: - transportní systém musí být připraven k provozu - uložiště musí splňovat požadavky Hoval
• Musí být provedeno zemnění podle předpisů
• Musí být k dispozici hydraulické schéma zařízení
• Musí být připraven k provozu celý topný systém včetně spalinové cesty Cena za zrušený výjezd
• Objednaná návštěva technika muže být zrušena bezplatně objednavatelem nejpozději 1 pracovní den před plánovanou návštěvou e-mailem na info.cz@hoval.com.
• Dojde-li ke zrušení v den plánovaného výjezdu činí storno poplatek ve výši 3.000,- Kč plus cestovní náklady dle aktuálního sazebníku servisních služeb.

Cena za zbytečný výjezd
• Potvrzením tohoto formuláře potvrzujete, že stavební připravenost objektu je dle požadavků Hoval spol. s r.o.. V případě nepřipravenosti bude účtováno penále ve výši 5.000,- Kč za zbytečný výjezd + cestovní náklady dle aktuálního sazebníku servisních služeb.

Přerušený / nedokončený servisní zásah
• Nebude-li možné servisní zásah dokončit v ten samý den na žádost zákazníka / objednavatele / nepřipravenosti, ostatní výjezdy se budou účtovat dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o...

Ostatní podmínky
• Zajištěné parkování v blízkosti instalace. Česky komunikující osoby ze strany objednavatele nutné k průběhu.
Činnosti
• Zprovoznění vzduchotechnické jednotky RoofVent, TopVent, TopVent Gas
• Zprovoznění regulace
• Zprovoznění funkce chlazení
• Vystavení protokolu o uvedení do provozu
• Kontrola dodržení projektových směrnic Hoval
• Seřízení regulace
• Přezkoušení funkce
• Proškolení provozovatele / zákazníka
• Součástí uvedení do provozu není montáž a instalace jednotky
Podmínky Vzduchotechnika
• Provozovatel zařízení nebo jeho zástupce musí být přítomni a poučeni
• Instalované zařízení je po montáži bez zjevného poškození
• Zařízení je nainstalováno dle návodu na montáž a dle odpovídajícího projektu
• Jednotky jsou ve správné horizontální poloze
• Jednotky jsou řádně smontovány a vše zajištěno šrouby (nástřešní a podstřešní část)
• Je připojen a správně namontován hydraulický uzel výměníku tepla/chladu VZT jednotky (trojcestný ventil pokud je objednán se nachází za mřížkou odtahu v podstropní části).
• Topný/chladící systém je naplněn teplonosným/chladícím médiem
• Topný/chladící systém je řádně odvzdušněn, těsný a hydraulicky zaregulován
• Musí být k dispozici funkční zdroj tepla/chladu
• Plynové potrubí musí být odvzdušněno, k dispozici revizní zpráva plynovodu. Je třeba dodržet maximální přetlak plynu dle dokumentace spotřebiče/kotle a nebo dle instrukcí technického oddělení Hoval.
• Jednotka je řádně uzemněna a připojena na hromosvod.
• Rozvaděč Hoval je řádně osazen a uzemněn (popř. silový rozvaděč)
• Silové přívodní kabely jsou přivedeny k VZT jednotkám / rozvaděči Hoval a zapojeny.
• Komunikační kabely jsou přivedeny k VZT jednotkám / rozvaděči Hoval a zapojeny.
• Komunikační kabely pro ovládání nadřazenou MaR jsou přivedeny k rozvaděči Hoval.
• Venkovní a prostorová čidla teploty jsou osazeny, kabeláž přivedena k rozvaděči Hoval
• Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy. Musí být k dispozici revizní zpráva.
• U spalovacích zařízení musí být správně provedeno sání spalovacího vzduchu a odvod spalin dle projekčních podkladů Hoval.
• Musí být zajištěno elektrické napájení.
• Při uvedení do provozu je třeba přítomnost všech profesí podílející se na realizaci instalace, nebo jedné odpovědné osoby detailně seznámené s tímto projektem.
• Musí být k dispozici bezpečné zařízení (vhodná zdvihací plošina) ke kontrole všech zařízení Hoval
• Ke všem zařízením a agregátům musí být zajištěn dostatečný přístup
• Musí být zajištěn bezpečný vstup na střechu podle příslušných předpisů
• Na střeše musí být zajištěn bezpečný servisní přístup k jednotce, např. ochozem.
• Chladící okruh kondenzační jednotky (tepelného čerpadla) musí být natlakován se zkouškou těsnosti a doplněn chladivem. Musí být k dispozici protokol o tlakové zkoušce.
Výše uvedené podmínky připravenosti se odvíjí od daného typu VZT zařízení a jeho příslušenství
Cena za zrušený výjezd
• Objednaná návštěva technika muže být zrušena bezplatně objednavatelem nejpozději 1 pracovní den před plánovanou návštěvou e-mailem na info.cz@hoval.com.
• Dojde-li ke zrušení v den plánovaného výjezdu činí storno poplatek ve výši 3.000,- Kč plus cestovní náklady dle aktuálního sazebníku servisních služeb.
Cena za zbytečný výjezd
• Potvrzením tohoto formuláře potvrzujete, že stavební připravenost objektu je dle požadavků Hoval spol. s r.o.. V případě nepřipravenosti bude účtováno penále ve výši 5.000,- Kč za zbytečný výjezd + cestovní náklady dle aktuálního sazebníku servisních služeb.
Přerušený / nedokončený servisní zásah
• Nebude-li možné servisní zásah dokončit v ten samý den na žádost zákazníka / objednavatele / nepřipravenosti, ostatní výjezdy se budou účtovat dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o...
Ostatní podmínky
• Zajištěné parkování v blízkosti instalace. Česky komunikující osoby ze strany objednavatele nutné k průběhu
Cena za zrušený výjezd
• Objednaná návštěva technika muže být zrušena bezplatně objednavatelem nejpozději 1 pracovní den před plánovanou návštěvou e-mailem na info.cz@hoval.com.

• Dojde-li ke zrušení v den plánovaného výjezdu činí storno poplatek ve výši 3.000,- Kč plus cestovní náklady dle aktuálního sazebníku servisních služeb.

Přerušený / nedokončený servisní zásah
• Nebude-li možné servisní zásah dokončit v ten samý den na žádost zákazníka / objednavatele / nepřipravenosti, ostatní výjezdy se budou účtovat dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o...

Ostatní podmínky
• Zajištěné parkování v blízkosti instalace. Česky komunikující osoby ze strany objednavatele nutné k průběhu.
Cena za zrušený výjezd
• Objednaná návštěva technika muže být zrušena bezplatně objednavatelem nejpozději 1 pracovní den před plánovanou návštěvou e-mailem na info.cz@hoval.com.
• Dojde-li ke zrušení v den plánovaného výjezdu činí storno poplatek ve výši 3.000,- Kč plus cestovní náklady dle aktuálního sazebníku servisních služeb.

Přerušený / nedokončený servisní zásah
• Nebude-li možné servisní zásah dokončit v ten samý den na žádost zákazníka / objednavatele / nepřipravenosti, ostatní výjezdy se budou účtovat dle ceníku služeb Hoval spol. s r.o...

Ostatní podmínky
• Zajištěné parkování v blízkosti instalace. Česky komunikující osoby ze strany objednavatele nutné k průběhu
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v tomto formuláři.

Odeslaná Objednávka se stává kupní smlouvou. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné stornovat do dvou dnou po potvrzení přijetí objednávky zasláním emailu na info.cz@hoval.com.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě u dodavatele, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem termín dodání a cenu.

Výměna nebo vrácení zboží je možná pouze po předchozím schválení Hoval spol. S r.o.. Vrácen musi být kompletní výrobek v bezvadném stavu bez známek užívání, v původním stavu, v původním neporušeném obalu s přiloženou kopií faktury a vyplněným formulářem pro zaslání reklamovaného zboží. Tento formulář je možné stáhnout ZDE.

V případě chválení vrácení zboží na objednávku bude vráceno 75% z ceny zboží.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná dle obchodních podmínek Hoval. Spol s r.r.. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta nebo převzata, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 200,-Kč.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.